GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Giải thưởng Khoa học và Công nghệ

6 công trình được tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020

6 công trình được tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020.