GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Đẩy mạnh phát triển bền vững KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi

Đăng lúc: 24/10/2020 17:00 (GMT+7)

- Ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định Chương trình phát triển KT-XH khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 là 1 trong 6 chương trình trọng tâm. Báo Văn hóa và Đời sống có cuộc trao đổi với đồng chí Mai Xuân Bình - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa xoay quanh chủ đề trên.

 Mai Xuân Bình Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.jpg

PV:  Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Đồng chí Mai Xuân Bình: Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, người đông, có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trong đó có 6 dân tộc thiểu số chủ yếu gồm các dân tộc Mường, Thái, Thổ, Dao, Mông, Khơ Mú, cư trú trên địa bàn 11 huyện miền núi và 7 huyện, thị xã có xã miền núi. Đây là địa bàn có ý nghĩa chiến lược quan trọng về KT-XH, QP-AN của tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH vùng dân tộc, miền núi, biên giới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của khu vực được giữ vững; mối đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Quản lý thực hiện tốt 15 chương trình, chính sách, dự án, đề án trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”.

Tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách, đề án, dự án hơn 1.349 tỷ đồng, góp phần làm cho KT-XH khu vực miền núi đã có bước phát triển khá toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực 11 huyện miền núi đạt 30 triệu đồng/năm (năm 2019); tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 giảm còn 7,3%, cận nghèo giảm còn 17,32%.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Dân tộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện hệ thống cơ quan công tác dân tộc ổn định; nhiệm vụ công tác Dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, chính sách của Đảng và Nhà nước đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được quan tâm và có cơ chế quản lý, vận hành cụ thể, rõ ràng hơn; đảng viên, công chức của Đảng bộ luôn hăng hái, nhiệt tình, tích cực trong công tác. Song còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ là vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn nhất của tỉnh, thường xuyên bị tác động bởi thiên tai, nguồn lực đầu tư cho miền núi còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; bộ máy tổ chức làm công tác dân tộc ở cơ sở nhiều nơi còn thiếu và chưa đồng bộ. Đây là yếu tố ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan, Đảng bộ Ban Dân tộc.

 Khu TĐC bản Sa Ná, xã Na Nèm (Quan Sơn) hồi sinh sau lũ..jpg

Khu TĐC bản Sa Ná, xã Na Nèo (Quan Sơn) hồi sinh sau lũ. (Ảnh: Hoàng Đông)

PV: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, theo đồng chí, đâu sẽ là giải pháp, cách làm hiệu quả nhất nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ban Dân tộc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Mai Xuân Bình: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn cả nước có nhiều đổi mới, trong đó phải kể đến Nghị quyết 88 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 12 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 120 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Cùng với đó, dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định là 1 trong 6 chương trình trọng tâm. Đây được xem là cơ hội, vận hội mới cho vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh, tuy nhiên cũng có những thách thức không nhỏ, cần phải có sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của các cấp, các ngành, các đơn vị. Đặc biệt, Ban Dân tộc sẽ được giao là cơ quan thường trực của chương trình, nên cần phải xác định và có những định hướng cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ để triển khai thực hiện. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; không ngừng đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; thường xuyên quan tâm công tác củng cố và nâng cao năng lực hoạt động chi bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững danh hiệu cơ quan kiểu mẫu.

PV:  Ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW (Nghị quyết 58 - PV) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để Nghị quyết 58 đi vào cuộc sống, đặc biệt để vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Thanh Hóa phát triển, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng chương trình hành động như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Mai Xuân Bình: Với nhận thức, Nghị quyết 58 là sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa; dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới để tỉnh  phát triển nhanh, bền vững. Sau khi nghiên cứu Nghị quyết 58, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Ban Dân tộc đã đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đưa vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết. Mục tiêu chung, đẩy mạnh phát triển KT-XH giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao hiệu quả sản xuất, sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc; đưa vùng dân tộc miền núi sớm đạt trình độ phát triển chung cả tỉnh; thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và cả tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 nâng mức thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi tăng gấp 3 lần trở lên so với năm 2020; tỷ lệ nghèo khu vực miền núi giảm bình quân khoảng 2,67%/năm; không còn nhà ở tạm; 2 huyện đạt chuẩn NTM... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Ban Dân tộc đã tham mưu cho tỉnh 7 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống trong vùng đồng bào DTTS, miền núi; hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; đảm bảo quốc phòng - an ninh...

PV: Từ mục tiêu, giải pháp cụ thể mà đồng chí vừa nêu trên, Ban Dân tộc tỉnh có những kiến nghị, đề xuất với tỉnh nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 58?

Đồng chí Mai Xuân Bình: Căn cứ Nghị quyết 88, Nghị quyết 120 của Quốc hội, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch (Đề án) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định đầu tư chương trình. Thực hiện chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Dân tộc sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển KT-XH khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, sau khi BCH Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ngọc Huấn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1