GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020: Kết quả nổi bật và những bài học kinh nghiệm

Đăng lúc: 24/10/2020 12:00 (GMT+7)

- Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác tư tưởng là một trong những nội dung trọng yếu, nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng; cùng với công tác lý luận góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 Đại hội Nhà báo tỉnh lần VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ảnh Đình Giang.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội Nhà báo tỉnh lần VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Đình Giang)

Mục tiêu của công tác tư tưởng của Đảng là xác lập, phát triển và truyền bá hệ tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo nền tảng và động lực tinh thần thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân có nhận thức, hành động đúng đắn, đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Có thể chỉ ra rằng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật cụ thể trên 3 lĩnh vực hoạt động sau:

1. Công tác tuyên truyền được cấp ủy quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật rõ nét, có một số hoạt động đã trở thành dấu ấn được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ghi nhận: Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; công tác chuẩn bị được các cơ quan tham mưu chuẩn bị công phu, chu đáo, có bài bản và từng bước đi vào nền nếp từ việc xây dựng kế hoạch học tập đến việc chuẩn bị chương trình hành động, phân công, lựa chọn báo cáo viên, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt bằng nhiều hình thức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo mở hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và kết nối hội nghị trực tuyến xuống các huyện, thị, thành phố, một số sở, ngành trong tỉnh và mở rộng kết nối xuống tất cả các xã, phường, thị trấn ở những nơi đã được đầu tư phòng họp trực tuyến để có nhiều cán bộ, đảng viên được nghe trực tiếp báo cáo viên ở Trung ương hoặc là lãnh đạo tỉnh được phân công báo cáo; đồng thời tổ chức hình thức trực tiếp qua hệ thống đài phát thanh và truyền hình trực tiếp trên kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để đông đảo cán bộ, đảng viên không có điều kiện tham gia học tập qua hình thức trực tuyến được học tập. Bên cạnh đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo mở các lớp học tập, quán triệt riêng cho các phóng viên báo chí; hội viên Hội Văn học và Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho các đối tượng còn lại chưa được tham gia học tập nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời tiết kiệm thời gian và kinh phí; kết thúc học tập tất cả cán bộ, đảng viên đều phải viết bài thu hoạch, các cấp ủy thành lập tổ chấm bài đánh giá kết quả của đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

Công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy cũng có nhiều đổi mới, mang tính trọng tâm, trọng điểm, vừa mang tính thường xuyên, song cũng có đợt tập trung, triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII một cách cụ thể với nhiều hình thức: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội nghị trao đổi thông tin được tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương trong tỉnh với các cơ quan báo trung ương, địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh. Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin báo chí tập trung vào việc tổ chức triển khai 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra và kết quả triển khai thực hiện của các ngành, các cấp trong tỉnh. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền các đợt cao điểm đối với sự kiện chính trị, các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có tính chất và quy mô lớn của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền bất cứ lúc nào cũng luôn đi cùng và gắn bó khăng khít, phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và hoạt động của cả hệ thống chính trị của tỉnh. Công tác tuyên truyền đã đóng góp một phần rất quan trọng tạo nên niềm tin và động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết với những kết quả hết sức to lớn, để Thanh Hóa có được cơ đồ như ngày hôm nay.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều sự kiện chính trị lớn để lại nhiều dấu ấn và tác động mạnh đến tư tưởng, tạo sức lôi cuốn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng sức, đồng lòng xây dựng và phát triển tỉnh nhà như: Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa... Qua các hoạt động kỷ niệm trên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh càng tự hào về truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng của đất và người Thanh Hóa, thấy được công lao và sự đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Thanh Hóa trong tiến trình lịch sử, nhất là đối với 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thấy được tinh thần, truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, anh hùng của người Thanh Hóa, cũng như tầm vóc và sức mạnh, quy mô của vùng đất Thanh Hóa.

Trong nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành có trách nhiệm đã kịp thời xây dựng đề án và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/11/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và đạt được kết quả tích cực. Phát hiện, xử lý kịp thời những thông tin, bài viết phản ánh sai sự thật trên các trang mạng xã hội; quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin, phát tán, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, tích cực đề xuất và chủ trì thực hiện xây dựng “Đường dây nắm bắt thông tin và dư luận xã hội” cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng giao ban tư tưởng và định kỳ hàng tháng cung cấp các thông tin về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; định kỳ 3 tháng báo cáo kết quả về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; kịp thời đôn đốc, yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh, xử lý các thông tin, dư luận xã hội thuộc phạm vi quản lý của mình, nhờ đó mà công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin bịa đặt trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét tạo nên sự ổn định về chính trị, tư tưởng của tỉnh trong những năm qua.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở. Đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hướng trọng tâm về cơ sở, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các cuộc triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu bóng vùng cao, thông tin lưu động, tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc. Chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cập nhật kiến thức mới được nâng lên; phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác không để các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc xâm nhập vào địa bàn, nhất là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Các binh chủng thông tin như Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa & Đời sống, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, các ấn phẩm, tài liệu thông tin nội bộ... đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, tăng thời lượng phát sóng, lượng thông tin, tính thời sự, mở thêm nhiều chuyên mục tăng tính hấp dẫn, thuyết phục, từng bước nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó đưa nghị quyết “thấm” vào cuộc sống, làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn, từ đó chuyển thành ý thức, trách nhiệm, tình cảm và thống nhất cao trong hành động.

2. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả, có tác động mạnh đến sự chuyển biến trong công tác tư tưởng của các cấp ủy đảng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học tập trung nghiên cứu các vấn đề về lý luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giao nhiệm vụ thực hiện một số đề tài khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu, biên soạn nhiều tài liệu phục vụ công tác tư tưởng. Huy động trí tuệ tập thể đóng góp, bổ sung cho những tài liệu quan trọng của Đảng. Giai đoạn 2015 - 2020, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành 70 nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch hành động mang nhiều nội dung lý luận và tổng kết thực tiễn; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết 60 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tổng kết 15 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ; lãnh đạo phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, nghành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều nội dung mang tính lý luận và kết quả của công tác tổng kết thực tiễn.

Công tác giáo dục lý luận chính trị có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn; bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn. Thứ nhất là, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị nhằm nghiên cứu sâu nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội các cấp. Tổng kết đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động công tác tư tưởng, các nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, từ đó giúp cho việc phát triển lý luận, đúc rút bài học kinh nghiệm trong công tác tư tưởng của Đảng bộ. Hai là, chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung có tính cốt lõi trong việc truyền bá, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đã chỉ đạo việc sơ kết 5 năm thực hiện và kết luận những nội dung tiếp tục thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác giáo dục tư tưởng chính trị, qua đó đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống các trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chính trị của tỉnh làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, qua đó đã nâng cao một bước về trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ba là, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác định hướng chính trị, tư tưởng qua công tác giao ban tư tưởng định kỳ hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua giao ban báo chí của liên ngành cấp tỉnh, qua chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động tuyên truyền báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, đây là những công việc thường xuyên của các cơ quan công tác trên lĩnh vực tư tưởng của tỉnh; ngoài ra còn thông qua hoạt động hội thảo khoa học (năm 2020, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 90 năm xây dựng và trưởng thành - Những vấn đề thực tiễn và lý luận”), coi đây là những công cụ quan trọng nhằm truyền bá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm chính trị cấp huyện được nâng lên; đã có 26/27 Trung tâm chính trị được công nhận đạt chuẩn.

3. Công tác cổ động tuyên truyền được quan tâm, chú trọng, lồng ghép trong các hoạt động tác động mạnh đến công tác tư tưởng của Đảng bộ: Tỉnh ủy đã đẩy mạnh công tác cổ động, khích lệ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thông qua những tấm gương điển hình, tiêu biểu và xử lý nghiêm những hành động sai trái, gây mất uy tín của Đảng. Bên cạnh đó người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh cũng đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại, bàn bạc, giải thích cho nhân dân những vấn đề cụ thể bức xúc (nhất là những vụ việc đông người liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng...). Nhằm khuyến khích ý thức học tập lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức nhiều cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi; học viên giỏi lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện; qua các cuộc thi tìm hiểu nội dung tư tưởng trong các cuộc thi tìm hiểu về: Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác; tìm hiểu 50 năm Thanh Hóa thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; tìm hiểu về lịch sử và truyền thống Thanh Hóa nhân kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban Tuyên giáo, các ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhằm cổ động tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tấm gương điển hình tiên tiến. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành các cấp tổ chức nhiều hình thức khen thưởng, tôn vinh cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có nhiều thành tích, đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh như: tôn vinh “cá nhân đạt danh hiệu vì sự phát triển Thanh Hóa”, “công dân kiểu mẫu tiêu biểu”, “tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và còn nhiều hình thức tôn vinh khác. Các hình thức tôn vinh, khen thưởng đã tác động lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhờ đó liên tục tạo nên luồng không khí mới, sự nô nức, phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với các cấp ủy trong tỉnh ngày càng được nhân lên.

Từ những kết quả nổi bật và thực tiễn công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm qua (2015 - 2020) có thể đúc rút một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, thường xuyên chú trọng sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tư tưởng, thực hiện phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng. Luôn gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn; tiến hành đồng thời việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, nói đi đôi với làm.

Thứ hai, luôn phát huy và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tư tưởng; quan tâm đúc rút những cách làm hay, kinh nghiệm quý, đồng thời cũng thẳng thắn, nghiêm túc phân tích, nhìn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Quán triệt sâu sắc phương châm “công tác tư tưởng phải đi trước, đi đầu và hướng mạnh về cơ sở”. Chủ động, nhanh nhạy, kịp thời và sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tham mưu về lĩnh vực chính trị tư tưởng, nhất là trong việc nắm thông tin, dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội để định hướng đúng và kịp thời, phù hợp, giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm.

Thứ ba, công tác tư tưởng phải gắn chặt với thực tiễn cuộc sống, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Phải nâng cao tính tư tưởng, tính khoa học, tính chiến đấu và công khai, dân chủ; đồng thời chủ động đấu tranh với những yếu tố lạc hậu, bảo thủ, trì trệ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt phương châm giữa “xây” và “chống”, thực hiện tốt việc biểu dương và phê bình, lấy “xây” và biểu dương là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành trong khối tư tưởng - lý luận nhằm tạo hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng cả chiều rộng và chiều sâu; tăng cường công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận góp phần nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển của tỉnh.

Thứ năm, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, có kiến thức và am hiểu sâu nghiệp vụ công tác tư tưởng, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới, có kỹ năng nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; có khả năng nói và viết.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng trong nhiệm kỳ qua là cơ sở quan trọng để các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, nhạy, kịp thời những vấn đề về tư tưởng, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Phát

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1